DEMONSTRATION czy MANIFESTATION

Wyraz “manifestation” oznacza ‘przejaw’, np.:(1) These mistakes are a manifestation of the minister’s incompetence.

Te błędy są przejawem niekompetencji ministra.Rzeczownik “manifestation” może się też odnosić do ‘wystąpienia objawów’, ‘ukazania się’ i jest wtedy niepoliczalny, np.:(2a) Manifestation of the disease in children is dramatic.

Objawy tej choroby u dzieci mają dramatyczny charakter.

(2b) *A manifestation of the disease in children is dramatic.W żadnym razie nie należy używać wyrazu “manifestation” w znaczeniu polskiej ‘manifestacji (demonstracji)’. W tym sensie możemy wykorzystać jedynie rzeczownik “demonstration”, np.:(3a) The king’s decision provoked public demonstrations.

Decyzja króla sprowokowała publiczne demonstracje.

(3b) *The king’s decision provoked public manifestations.Trzeba przy tym pamiętać, że zwrot ‘urządzać demonstrację’ to po angielsku “hold/organize/stage a demonstration”. Nie używa się w tym kontekście natomiast czasownika “make” (por. „DO” CZY „MAKE”).(4a) We held a peaceful demonstration.

Przeprowadziliśmy pokojową demonstrację.

(4b) *We made a peaceful demonstration.Omawianym rzeczownikom odpowiadają używane głównie w tekstach pisanych czasowniki „manifest (itself)” (‘przejawiać (się)’) i „demonstrate” (‘wykazywać, że coś jest prawdą,, często za pomocą metodycznego dowodu’ (przykład (6)), ‘pokazywać komuś, jak się coś robi’ (przykład (7)) oraz ‘demonstrować, np. na ulicy’ (przykład (8)), np.:(5a) In his essays and reviews Bernard manifested a profound dislike of intellectual complacency.

W swoich szkicach i recenzjach Bernard przejawiał głęboką niechęć do umysłowego samozadowolenia.

(5b) A profound dislike of intellectual complacency manifested itself in Bernard’s reviews and essays.

Głęboka niechęć do umysłowego samozadowolenia przejawiała się w szkicach i recenzjach Bernarda.

(6) In a series of carefully argued steps, the author demonstrates that values are bound up with facts.

Poprzez szereg ostrożnych kroków w argumentacji autor wykazuje, że wartości są związane z faktami.

(7) The chef demonstrated a useful technique for separating egg yolks.

Szef kuchni zademonstrował przydatną technikę oddzielania żółtek od białek.

(8) The students demostrated against top-up fees as a remedy for the crisis of university funding.

Studenci demonstrowali przeciwko opłatom wyrównawczym jako lekarstwu na kryzys finansowania uniwersytetów.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Letnia wyprzedaż - księgarnia językowa Edgard

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne DEMONSTRATION czy MANIFESTATION
Loading ...